Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady tovaru

 1. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: Office & Hotels Direct s.r.o, Einsteinova 9, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika.
 2. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi (za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty) zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako minimálne doporučenú zásielku.
 3. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu, sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.
 4. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je najneskôr pri jeho dodaní spotrebiteľovi zaslaná (elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke) aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 5. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa naozaj reklamovaná.
 6. Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru (napr. posúdenie tovaru znalcom a podobne), najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 8. V zmysle ust. §§ 622 – 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov platí – pokiaľ ide o vady predanej veci, že :
  - ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
  - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
  - predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
  - ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať;
  - ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 9. Vybavením reklamácie sa na účely tohto Reklamačného poriadku, rozumie ukončenie reklamačného konania – ukončenie reklamácie: buď (i) odovzdaním opraveného tovaru, alebo (ii) výmenou tovaru, alebo (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo (v) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodneným zamietnutím.
 10. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho.
 11. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „Odborné posúdenie“ v príslušnom gramatickom tvare). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 12. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 13. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po uplynutí dvanástich (12) mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na Odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na Odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ Odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 14. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov (napr. sms správou na poskytnuté mobilné číslo), podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru – po dohode so spotrebiteľom je možné reklamovaný tovar zaslať aj na adresu určenú spotrebiteľom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 15. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v predávajúcim stanovenej lehote a súčasne sa spotrebiteľ ani nedohodne s predávajúcim na zaslaní reklamovaného tovaru na adresu určenú spotrebiteľom, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.
 16. Vo všeobecnosti je záručná lehota na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu www.swopper.sk, dvadsaťštyri mesiacov (24) od prevzatia tovaru za predpokladu, že nie je ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo pri konkrétnom tovare v e-shope swopper.sk, alebo v dokumentoch priložených ku konkrétnemu tovaru, stanovená dlhšia záručná lehota.

Vyskúšajte naše zdravotné stoličky

V prípade záujmu o testovanie produktu vyplňte prosím formulár a my Vás budeme kontaktovať. 
Testovať môžete ktorýkoľvek z produktov podľa osobnej potreby na 3-7 dní, zatiaľ v rámci Bratislavy.

Vyberte produkt, o ktorý máte záujem: