Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti Office & Hotels Direct, s.r.o..Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na základe, ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Článok 2.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Po vyplnení formuláru vyžadovaným spôsobom, bude vygenerovaná objednávka kupujúceho, ktorej prijatie systém informatívne potvrdí kupujúcemu. Objednávka bude zaregistrovaná v systéme predávajúceho. Po splnení podmienok podľa bodu 1 tohto článku bude kupujúcemu vyhotovená písomná cenová ponuka.Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním cenovej ponuky predávajúceho kupujúcim, prevzatím tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú form.

Článok 3.
Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:dodať na základe cenovej ponuky predávajúceho odoslanej z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej kupujúcim tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4.
Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.Kupujúci v prípade záujmu o kúpu poskytne osobné údaje žiadané systémom.

Článok 5.
Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.Predávajúci má právo rozdeliť objednávku kupujúceho na základe dodacej doby a dostupnosti jednotlivých tovarov podľa svojho vlastného uváženia na viacero objednávok, o čom je však predávajúci povinný kupujúceho upozorniť. V prípade nesúhlasu kupujúceho s rozdelením objednávky je možné objednávku zo strany kupujúceho zrušiť.Predávajúci dodá tovar podľa potvrdenej cenovej ponuky v lehote 7 dní v prípade, ak predávajúci má tovar na sklade. V prípade, ak tovar na sklade nemá a kupujúci akceptuje termín dodania navrhnutý predávajúcim, je rozhodujúce takéto určenie termínu dodania.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii cenovej ponuky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne o tom informovať a dohodnúť si novú náhradnú lehotu alebo dodanie obdobného resp. iného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.V prípade, ak kupujúci tovar opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady, ktoré vznikli takýmto neprevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe, sa zaplatená záloha za dohodnutý tovar započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu podľa tohto bodu.V prípade, ak si kupujúci dodatočne objedná tovar počas lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve dodanie tovaru kupujúcim, predávajúcemu začína plynúť nová lehota na dodanie tovaru, ktorá začína dňom objednania tovaru u predávajúceho.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú kúpnej zmluve inak.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti, na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške 0,55 € za 1 m2 a deň.

Článok 6.
Kúpna cena       

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to formou zálohovej faktúry minimálne vo výške 70% z ceny objednávky po zadaní objednávky a obdržaní zálohovej faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Doplatok z ceny objednávky bude kupujúcemu vyfakturovaný pri dodaní tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny euro a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.Kúpna cena sa platí úhradou na účet predávajúceho označený predávajúcim alebo prostredníctvom dobierky.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
     

Článok 7.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru zo strany kupujúceho.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Článok 8.
Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie   

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok a zároveň kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom. 

Článok 9.
Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje osobné údaje žiadané systémom, najmä však meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,  číslo telefónu a mailovú adresu.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim za účelom spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich. Tento súhlas vydáva kupujúci na dobu neurčitú a je možné ho odvolať vhodnou formou. Tento súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok 10.
Zrušenie objednávky/zmluvy

Kupujúci oznamuje zrušenie objednávky na tel. č. 00421 2 5441 6026, alebo písomne poštou, alebo e-mailom na adrese officedirect@officedirect.sk.V prípade, ak kupujúci neuhradil zálohu na kúpnu cenu, má kupujúci právo objednávku zrušiť. Ak bola záloha na kúpnu cenu uhradená, ale tovar nebol kupujúcemu dodaný, predávajúci vráti kupujúcemu zálohu na kúpnu cenu zníženú o vynaložené náklady predávajúceho na vybavenie objednávky v lehote 15 dní.Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Článok 11.
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Bratislave, dňa 15.5.2012

Vyskúšajte naše zdravotné stoličky

V prípade záujmu o testovanie produktu vyplňte prosím formulár a my Vás budeme kontaktovať. 
Testovať môžete ktorýkoľvek z produktov podľa osobnej potreby na 3-7 dní, zatiaľ v rámci Bratislavy.

Vyberte produkt, o ktorý máte záujem: